sunbet_春景造句

登高望远造句 登高望远造句九九重阳一杯酒,短信联系好朋友。东篱把酒黄昏后,赏罢菊花香盈袖。衣带渐宽因秋愁,人与黄花谁更瘦。登高望远上西楼,千帆事后水悠悠。赏菊插…